Specialerbjudanden
contactToggle Kontakt

I. Allmänna användarvillkor för WALTER GROUPs webbplats

I.1. Giltighetsområde och omfattning av tjänsten

(1) Dessa användarvillkor gäller nyttjandet av de webbsidor (”webbplats”) som LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG och dess koncernföretag (”WALTER GROUP”) ställer till förfogande.

(2) Denna sida innefattar användarvillkoren för webbplatsen. Genom besök eller nyttjande av webbplatsen (”användning”) godkänner alla användare och besökare (”användare”) dessa användarvillkor. WALTER GROUP förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren.

(3) Alternativ för registrerade användare:


Genom att klicka på fältet „Acceptera“ eller „Sänd“ godkänner användaren förbindligt användarvillkoren för webbplatsen. WALTER GROUP förbehåller sig rätten att ändra de föreliggande användarvillkoren. Användaren måste återigen godkänna de förändrade användarvillkoren genom att klicka på fältet „Acceptera“ eller „Sänd“ för att även fortsättningsvis kunna ta WALTER GROUPs tjänster i anspråk.

(4) På webbplatsen erbjuder WALTER GROUP bransch- och företagsrelaterad information för kunder, transportpartners och jobbsökande. Endast registrerade användare har tillgång till vissa tjänster (t.ex. LOADS TODAY, kundportalen CONNECT).

(5) WALTER GROUP är berättigad att helt eller delvis inställa driften av webbplatsen och att ändra innehåll resp. tjänster enligt eget gottfinnande. För oavbruten tillgänglighet av WALTER GROUPs webbplats övertar WALTER GROUP inget ansvar. Det finns inget anspråk på nyttjande eller upprätthållande av WALTER GROUPs webbplats.

I.2. Skyddsrättigheter/Immaterialrätt

(1) Webbplatsens samlade innehåll (illustrationer, texter, formuleringar, varumärken, bilder, videor, grafiker) är WALTER GROUPs eller dess avtalspartners immaterialrätt. Genom att användaren nyttjar WALTER GROUPs webbplats uppstår varken licens- eller andra nyttjanderättigheter beträffande rättigheter i webbplatsen (t.ex. industriella skyddsrättigheter, upphovsrättigheter och liknande skyddsrättigheter mm.) Varumärken, design, bilder, texter, textdelar och annat innehåll i WALTER GROUPs webbplats får endast ändras, kopieras, dupliceras, nyttjas, kompletteras eller användas på annat sätt med skriftligt förhandsgodkännande av WALTER GROUP. Undantaget är duplicering, användning eller nyttjande av uttryckligen för bruk erbjudet material.

I.3. Ansvar

(1) WALTER GROUP ansvarar endast för skador hos användaren pga användade av WALTER GROUPs webbplats om uppsåt eller grov oaktsamhet kan påvisas.

(2) WALTER GROUP ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår hos användaren, varken direkt eller indirekt, omedelbart eller senare oberorende av om dessa skador görs gällande pga kontrakt, skadeståndsrätt (inkl oaktsamhet) eller något annat om de faller inom en av följande kategorier::

(i) Utebliven vinst och påföljande skador
(ii) Tillfälliga förluster och utebliven vinst
(iii) Förlorade affärsmöjligheter
(iv) Förlust av good-will och dataförluster

(3) WALTER GROUP har vidtagit alla skäliga ansträngningar för att säkerställa att information som tillhandahålls på WALTER GROUPs webbplats är korrekt och fullständig såvitt var WALTER GROUPs kunskap vid den tidpunkt informationen publicerades. WALTER GROUP gör inga försäkringar och tar inte på sig ansvar eller garantier för information som tillhandahålls på webbplatsen, som t ex downloads, tjänster från tredjepartsleverantörer, externa länkar eller andra innehåll, som antingen direkt eller indirekt används av eller kan besökas från WALTER GROUPs webbplats. WALTER GROUP förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller komplettera tillhandahållen information utan att informera om detta innan.

(4) WALTER GROUP ansvarar inte för skador som uppstår pga felaktig användning eller missbruk av användarkontot genom användaren själv, pga förlust eller missbruk av identifikationsämnen eller genom av användaren lagrade data.

I.4. Tillgänglighet

(1) WALTER GROUP är angelägen om att kontinuerligt bedriva webbplatsen och hålla den tillgänglig – med hänsyn taget till aktuella tekniska, ekonomiska, företagsmässiga och organisatoriska möjligheter.

(2) WALTER GROUP tar inte på sig ansvar eller garanti för att WALTER GROUPs webbplats eller dess innehåll kommer att stå till förfogande utan avbrott eller överhuvudtaget står till förfogande, är felfri eller att fel kan hävas eller att WALTER GROUPs webbplats eller hjälpmedel ( t. ex. servrar) är fria från virus eller andra farliga beståndsdelar. WALTER GROUP utesluter ansvar för alla typer av skador, som uppstår pga att WALTER GROUPs webbplats eller hjälpmedel ställs till förfögande, i den utsträckning som det är lagligt tillåtet.

(3) För tider då ingen tillgänglighet föreligger pga tekniska eller andra problem övertar WALTER GROUP inget ansvar.

I.5. Externa länkar

WALTER GROUPs webbplats innehåller externa länkar som leder till andra webbsidor som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer. WALTER GROUP har ingen inverkan på tillgänglighet, kvalitet och innehåll av webbsidor, som dessa externa länkar leder till, och tar inte på sig ansvaret för externa webbsidor som kränker gällande lagar eller på annat sätt skadar användaren.

I.6. Säkrade sidor

Denna webbplats använder sig delvis av SSL-certifikat från SwissSign. SSL-certifikaten från SwissSign garanterar inte bara en effektiv kryptering av användardata vid överföring till webbservern, utan också en identifiering av leverantören (WALTER GROUP) samt en autentisering av webbplatsens äkthet, vilket skyddar mot phishing.

Användaren bekräftar att han har tagit kännedom om SwissSign Gold CP/CPS:s (repository.swisssign.com) Allmänna bestämmelser och SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), att han har läst dem, accepterat dem och kommer att efterleva dem. WALTER GROUP frånsäger sig allt ansvar gentemot användaren i fråga om användarens användning av SSL-certifikatet.

I.7. Lösenord och användarkonto

(1) Endast registrerade användare har tillgång till vissa tjänster (t.ex. LOADS TODAY, kundportalen CONNECT). Efter registrering och prövning genom WALTER GROUP får användaren ett lösenord som ger tillgång till användarkontot.

(2) Användaren är ansvarig för att hemlighålla lösenordet och eventuella andra uppgifter samt alla aktiviteter beträffande detta användarkonto. WALTER GROUP skall omedelbart informeras om varje icke godkänd användning av användarkontot eller andra säkerhetskränkningar. Registrering av ett användarkonto resp. beställning av ett abonnemang är kopplade till användarens partnernummer. Användaren är inte berättigad att lämna eller ställa till förfogande sitt partnernummer eller lösenord till andra personer. Skulle en användare lämna partnernummer och/eller lösenord till tredje part kan detta medföra radering av användarkontot resp. inställelse av abonnemanget.

(3) Data, innehåll och information som användaren pga sitt användarkonto har fått kännedom av får inte lämnas till obehörig tredje part.

(4) WALTER GROUP förbehåller sig rätten att godkänna en registrering eller beställning av ett abonnemang för en tjänst eller att avvisa den utan förklaring till varför den inte godkänts. Dessutom är WALTER GROUP berättigad att spärra varje användarkonto eller vissa abonnerade tjänster utan förklaring till varför detta gjordes.

I.8. Uppladdning av illvilligt material

WALTER GROUP förbjuder uppladdning av dataprogram, filer eller annat material som innehåller illvilliga och/eller avbrytande element som virus, manipulerade filer, ”dolda” filer (t.ex. i audio-filer integrerade bilder), maskar, trojanska hästar eller bot-filer för att scrolla, öppna flera skärmar och för andra aktiviteter som kan störa webbplatsens eller helt allmänt online kommunikationens integritet eller funktion.

I.9. Elektroniska angrepp

(1) Elektroniska angrepp oberoende av vilken slag mot WALTER GROUPs webbplats, mot relaterade data från WALTER GROUP eller mot data från individuella användare är förbjudna.

(2) Varje elektroniskt angrepp medför att användaren, under vars sfär angreppet faller, omedelbart utesluts, och kommer att ha civil- och straffrättslig påföljd.

 

 

II. Allmän dataskyddsinformation

II.1. Lagliga föreskrifter

WALTER GROUP behandlar alla data som lämnas resp vidarebefordras genom WALTER GROUPs webbplats i enlighet med de gällande lagliga föreskrifterna i den österrikiska dataskyddslagen (DSG).

II.2. Användarens samtycke till dataanvändning

(1) Användaren samtycker till att erhålla information, nyhetsbrev och reklam från WALTER GROUP i elektronisk form (t.ex. e-post). Detta samtycke kan återkallas när som helst, ettdera direkt i nyhetsbrevet (länk ”avregistrera”) eller via e-post till: 

austria@lkw-walter.com(2) Genom användarens inställningar i webbläsaren samtycker användaren uttryckligen till att WALTER GROUP använder cookies och att dessa lagras på användarens hårddisk. Närmare information finns i punkt II.6. (cookies).

(3) Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till att personuppgifter samlas och lagras av WALTER GROUP (§ 28 DSG). I detta fall ska användaren skicka ett e-post meddelande till austria@lkw-walter.com.

II.3. Rätt att få uppgifter, att rätta till eller att radera uppgifter

Användaren har alltid rätt att få uppgifter, att rätta till eller att radera lagrade uppgifter under förutsättningarna i den österrikiska dataskyddslagen (särskilt §§ 26 – 28 DSG). Beträffande dessa ärenden kan användaren kontakta WALTER GROUP på austria@lkw-walter.com.

II.4. Externa tjänsteerbjudare

WALTER GROUPs webbplats skapas och underhålls tillsammans med externa tjänsteerbjudare. Av utvecklings- och testskäl lämnas i vissa fall anonymiserade data till dessa tjänsteerbjudare. Ibland erhåller tjänsteerbjudaren även tillgång till öppna data. Tjänsteerbjudaren är dock per avtal förpliktad att endast använda dessa data enligt WALTER GROUPs direktiv och att efter avslutat arbete radera dessa data.

II.5. Datasäkerhet

WALTER GROUP är angelägen om att erbjuda ett säkert utbyte av data via online media. Samtidigt ombedes dock också användaren att vidta skäliga säkerhetsåtgärder för transaktioner via Internet (aktuell webbläsarversion, hemlighålla ingångsdata för online plattformer).

II.6. Cookies

(1) "Cookies" används för att utvidga funktionsomfånget av Internet-erbjudandet och för att göra användandet mer komfortabelt för användaren.

(1.1) De flesta cookies som WALTER GROUP använder sig av raderas automatiskt från användarens hårddisk efter avslutad webbläsarsession (temporära cookies). Temporära cookies används exempelvis för att optimera hanteringen av formulär på webbplatsens sidor. WALTER GROUP använder sig också av cookies som lagras på användarens hårddisk (permanenta cookies). Dessa permanenta cookies har en livslängd på mellan en månad och tio år och försvinner av sig själv efter den förbestämda tiden. De kan också raderas manuellt av användaren. Dessa cookies (permanenta cookies) används uteslutande för att anpassa interneterbjudandet i enlighet med användarens önskemål och på så sätt göra användningen av webbplatsen bekvämare för användaren.

(1.2) Cookies från tredjepartsleverantörer (s.k. Third-Party-Cookies)
WALTER GROUP samarbetar med ett par tredjepartsleverantörer (reklampartners) där målet är att göra interneterbjudandet intressantare för kunderna. Av denna anledning lagras även tredjepartscookies (temporära eller permanenta cookies) på användarens hårddisk när denne använder webbplatsen. Dessa tredjepartscookies används uteslutande för att ge tredjepartsleverantörerna möjligheten att förse användaren med reklam som är anpassad efter dennes intressen. Det bör uttryckligen påpekas att WALTER GROUP inte bär något som helst ansvar för huruvida en tredjepartsleverantör använder cookies på ett vederbörligt sätt.

(1.3) I de cookies som används av WALTER GROUP och tredjepartsleverantörer innehåller inga personuppgifter. Endast pseudonymiserade uppgifter samlas in genom en användar-id. I detta fall rör det sig om uppgifter såsom vilka sidor användaren besökt och vilka innehåll användaren sökt efter. Dessa pseudonyma uppgifter kommer inte vid någon tidpunkt att sammanföras med användarens personrelaterade uppgifter.

(1.4) Användaren kan ändra inställningar för cookies i sin webbläsare. Exempelvis är det möjligt att genomgående eller i varje enstaka fall välja att acceptera eller vägra cookies. Detta kan dock medföra att funktionsomfånget av WALTER GROUPs erbjudande begränsas.

II.7. Webbplatsanalys

(1) WALTER GROUPs webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder sk "cookies", textfiler, som placeras i användarens dator för att kunna analysera hur webbplatsen används. Den information som genereras av en cookie då webbplatsen används vidarebefordras i all regel till en Google server i USA där den lagras. Ifall att IP-anonymiseringen aktiveras på webbplatsen kortar Google av användarens IP-adress inom medlemsstater i EU eller i andra avtalsstater tillhörande den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen innan den vidarebefordras. Endast i undantagsfall skickas hela IP – adressen till en Google server i USA och kortas av där. På uppdrag av WALTER GROUP använder Google denna information för att utvärdera hur webbsidan används, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och för att kunna tillhandahålla WALTER GROUP andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Den IP-adress som Google Analytics erhåller från användarens webbläsare kopplas inte samman med andra data som Google innehar.

(2) Genom motsvarande inställning i webbläsarens mjukvara kan användaren undvika att cookies lagras. Användaren hänvisas dock till att det i detta fall kan hända att webbsidans funktionalitet inte kan användas fullt ut. Därutöver kan användaren förhindra att av en cookie genererad information om hur webbsidan används (inklusive IP-adressen) vidarebefordras till Google samt att dessa data används av Google genom att ladda ner och installera ett plugin i webbläsaren som finns tillgängligt under följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Social Media plugins

(1) Vissa delar av WALTER GROUPs webbplats innefattar tjänster som tillhandahålls av en tredjepartsleverantör (t.ex. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) samt information som lagras på en tredjepartsleverantörs plattform (t.ex. Youtube). Trots noggrann granskning och aktiva dataskyddsåtgärder har WALTER GROUP ingen inverkan på typ och nyttjande av användardata som tredje part samlar på WALTER GROUPs webbplats. Ansvaret för dessa data åligger exklusivt den som erbjuder dessa applikationer:

(1.1) Webbplatsen innehåller insticksprogram för tjänsten AddThis. AddThis är en bokmärkestjänst som gör det möjligt för användaren att dela den aktuella sidan med andra användare i sociala nätverk såsom Facebook, Twitter och Google+. Användaren har därmed möjligheten att dela, kommentera och bedöma webbplatsens innehåll. När användaren använder sig av AddThis-komponenter upprättar användarens webbläsare en direkt förbindelse med AddThis servrar och det valda sociala nätverket eller den valda bokmärkestjänsten. Vid användning av AddThis kommer cookies till användning. De data som genereras (t.ex. tidpunkt för användning eller språkinställning i webbläsaren) vidareförmedlas till AddThis LLC i USA där de sedan bearbetas. Om du skickar vidare webbplatsinnehåll till sociala nätverk, bokmärkestjänster osv. kan en förbindelse upprättas mellan besöket på webbplatsen och användarprofilen i det aktuella nätverket. För mer information om databehandling (även användningssyfte) av AddThis LLC och datasekretess hos AddThis LL besök http://www.addthis.com/privacy. Mer information om databehandling och datasekretess hos de olika sociala nätverken, bokmärkestjänsterna osv. samt inställningsalternativ för användaren finns att hämta i respektive leverantörs datasekretessbestämmelser. Genom WALTER GROUP sker ingen överföring av data till en tredjepartsleverantör. Genom användningen av AddThis-fält förklarar sig användaren införstådd med den databehandling som utförs av AddThis LLC, och detta i den omfattning som framgår på följande webbplats: http://www.addthis.com. Användaren kan när som helst motsätta sig användningen av användardata genom att använda så kallade "Opt Out Cookies". Mer information om detta finns att hämta på den nyss nämnda webbplatsen tillhörande AddThis LLC. Om användaren inte vill att AddThis samlar in användardata via webbplatsen får denne inte använda sig av AddThis-komponenter.

(1.2) Facebook Inc. med säte i 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“), erbjuder plugins för webbplats-innehavare. Dessa plugins används på WALTER GROUPs webbplats. De kan identifieras genom Facebook logotypen resp. Facebook Gilla och Rekommendera knappen. När en användare besöker en av WALTER GROUPs webbsidor som innehåller ett sådant plugin upprättar användarens webbläsare en anslutning till plugin-erbjudarens servrar. Facebook ser till att plugin-innehållet överförs direkt till användarens webbläsare och att motsvarande information visas på sidan. WALTER GROUP har ingen inverkan på plugin-innehållet som visas. Om användaren är registrerad i Facebook eller nyss har besökt en Facebook-sida resp. en sida med Facebook-innehåll har Facebook eventuellt möjligheten att spåra vilka av webbplatsens sidor användaren har besökt, och kan lägga informationen om besöket i användarens Facebook-konto. Om användaren interagerar med plugins, t.ex. genom att klicka på ”Gilla” knappen eller lämnar en kommentar, överförs motsvarande information från användarens webbläsare direkt till Facebook utan att WALTER GROUP har någon inverkan på det. Detaljerad information om typ, syfte och omfång samt datahantering och nyttjande av användarens data genom Facebook finner du på Facebooks sekretesspolicysida

http://www.facebook.com/policy.php

Där finner användaren dessutom information om rättigheter och inställningsalternativ för att skydda sin integritet. WALTER GROUP har ingen inverkan på syfte och omfång av Facebooks datainsamling samt datahantering. WALTER GROUP har inte heller tillgång till dessa data.

(1.3) Twitter Inc. med säte i 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“) erbjuder plugins för webbplats-innehavare. Dessa plugins används på WALTER GROUPs webbplats. De kan identifieras genom ”Twitter-Tweet” eller ”Follow” knappen. Sidor med detta plugin upprättar en direkt anslutning till Twitter och överför olika data – beroende på hur du är inloggad i Twitter. Detta skapar eventuellt en möjlighet att spåra hur användaren tillämpar Internet vid sitt besök på WALTER GROUPs webbplats, vilket Twitter kan använda för egna syften. Plugin-innehållet ligger på Twitter servrarna. På WALTER GROUPs webbplats visas detta endast i informationssyfte. WALTER GROUP har ingen inverkan på syfte och omfång av Twitters datainsamling samt datahantering. WALTER GROUP har inte heller tillgång till dessa data. Detaljerad information om Twitters sekretesspolicy finner du på

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc. med säte i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (kurz Google) erbjuder plugins för webbplats-innehavare. Dessa plugins används på WALTER GROUPs webbplats. De kan identifieras genom ”Google-Plus-One” knappen. Sidor med detta plugin upprättar en direkt anslutning till Google och överför olika data – beroende på hur du är inloggad i Google. Detta skapar eventuellt en möjlighet att spåra hur användaren tillämpar Internet vid sitt besök på WALTER GROUPs webbplats och kan eventuellt påverka sökmotor-resultaten i Google. Plugin-innehållet ligger på Google servrarna. På WALTER GROUPs webbplats visas detta endast i informationssyfte. WALTER GROUP har ingen inverkan på syfte och omfång av Googles datainsamling samt datahantering. WALTER GROUP har inte heller tillgång till dessa data. Detaljerad information om Googles sekretesspolicy finner användaren på

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Intresseanpassad reklam / Re-targeting

Webbplatsen använder sig av så kallad Re-targeting-teknologi. WALTER GROUP använder denna teknologi för att göra webbplatsbesök intressantare för användaren. Denna teknik innebär att användare som redan visat intresse för WALTER GROUPs webbplats, dess produkter och tjänster, kan ta del av företagets reklam på en tredjeparts webbplats.

På WALTER GROUP är vi övertygade om att personaliserad, intresseanpassad reklam i regel är mer intressant för användaren än reklam som inte har en sådan personlig koppling. Annonseringen på tredjeparts webbplats bygger på en cookie-teknologi och en analys av tidigare användarbeteende. Denna typ av annonsering sker helt anonymt. Inga personrelaterade uppgifter lagras. Inte heller sammanställs några användarprofiler med personrelaterade användaruppgifter.

 

III. Övrigt

III.1. Behörig domstol

Detta avtal baseras på österrikisk lag. I fall av tvister förklaras domstolen för handelsrättsliga mål i Wien, Innere Stadt, (Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt), vara behörig domstol. Det är uteslutande österrikisk lag som är gällande, utan tillämpning av FN:s köprätt och utan referensstandarder inom den österrikiska internationella privaträtten.

III.2. Ändringar och tillägg, salvatorisk klausul

(1) För att ändringar och tillägg skall vara giltiga krävs att de är skriftliga. Muntliga biavtal är ogiltiga.

(2) Om en eller flera klausuler i detta avtal, oberoende av vilken anledning, blir ogiltiga, påverkar inte detta giltigheten hos avtalets andra bestämmelser.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Leverantörsval, materialinköp, produktions- och kvalitetskontroller baserar sig på garanterade kvalitets- och miljöstandarder.
Kontakt

Kontaktperson för:

>

Denna webbplats använder cookies för att kunna ge er den bästa möjliga användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen godkänner ni lagring av cookies. Mer information hittar du på: Användarvillkor